CHARAKTERISTIKA/

CHARAKTERISTIKA MODULÁRNYCH STAVIEB

Modulové domy sú moderným riešením pre rýchle a efektívne vytvorenie obytného priestoru.
modulove domy
01

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Modulové domy sú zostavené z predvyrábaných modulov, ktoré sú potom zasadené do miesta ich určenia a spojené do jednej celistvej stavby.

Udržateľné stavanie nie je iba o šetrení energie, zdravých materiáloch z obnoviteľných zdrojov, ale o všetkých súvislostiach vrátane riešenia logistiky výstavby a zníženia zaťaženia staveniska. Je to o riadení vývoja celého stavebného procesu tak, aby fungoval efektívne, s čo najmenšou ekologickou stopou. Vďaka vysokému stupňu predprípravy vo výrobe sú modulárne staveniská čisté, s minimálnou tvorbou odpadu, bez hluku a výrazne skracujú pobyt ťažkej a zdvíhacej techniky na stavenisku. A tieto vlastnosti modulárnych stavieb nekončia iba počas doby výstavby, ale pokračujú počas celého životného cyklu stavby až po jeho ukončenie. A to aj vďaka ďalšej vlastnosti modulárnych stavieb, ktorou je flexibilita.

02

FLEXIBILITA MODULX

Modulové domy sú vďaka svojej modularite nielen jednoducho montovateľné, ale aj rozšíriteľné, demontovateľné a recyklovateľné. Flexibilita znamená schopnosť pohotovo reagovať – modulárne stavby sú schopné jednoducho a pružne reagovať na požiadavky majiteľa stavby počas celej životnosti. V  dobe rýchlych zmien je požadovaná variabilita stavieb. Postavená nehnuteľnosť môže za pár rokov potrebovať rozšírenie (alebo zúženie), zmenu účelu využitia, prestavbu vnútorných priestorov alebo odstránenie. Pri modulárnej výstavbe je možné takúto stavbu jednoducho pristaviť, nadstaviť, prebudovať a  aj  presťahovať. Bez búracích prác, bez sutí, bez potreby ťažkej techniky a komplikovaných opatrení. A to nie len jednoducho, ale hlavne v oveľa kratšom čase, ako v prípade klasickej výstavby, čo definuje ďalšiu vlastnosť modulárnych stavieb, ktorou je rýchlosť výstavby.

Modulové Domy MODULX s.r.o.
Modulové Domy MODULX s.r.o.
03

RÝCHLOSŤ VÝSTAVBY

Modulové domy sú charakteristické rýchlosťou výstavby vďaka vysokému stupňu prefabrikácie stavebných systémov. Využívajú procesy nezávislé od počasia maximálnou predprípravou vo výrobnej hale, kde je zároveň zabezpečené jednoduchšie monitorovanie kvality. Modulárne stavby minimalizujú naviac náklady vznikajúce pri tradičných stavbách, vyplývajúce z technologických procesov, prestojov a nepredvídaných udalostí.Porovnanie modulárnej a klasickej výstavby.Skrátenie doby výstavby až o 60 percent nie je len nepodloženým argumentom a marketingovým ťahom pri porovnávaní sa s tradičnou výstavbou, ale logický a ľahko vysvetliteľný dôsledok rozdielu v technológiách výstavby. Rozhodujúcou veličinou pre takmer všetky výhody v porovnaní s klasickou výstavbou je modulárna priemyselná predpríprava, ktorá prebieha nezávisle od prípravy a založenia stavby.Modulové domy

04

EFEKTIVITA

Efektivitou sa rozumie súhrn vlastností, vďaka ktorým sú úkony na budove počas jej životného cyklu menej nákladné, čiže lacnejšie. Hodnotenie nákupu, či investície sa už dávno nerobí len z pohľadu ceny pri obstaraní, ale z hľadiska celkových nákladov na vlastníctvo (TCO).

Modulové Domy MODULX s.r.o.

Efektivita sa týka súhrnu vlastností, ktoré umožňujú úkony na budovách počas ich životného cyklu byť menej nákladné. Hodnotenie nákupu alebo investície sa teraz nevykonáva iba z hľadiska ceny pri obstarávaní, ale aj z pohľadu celkových nákladov na vlastníctvo (TCO).

TCO zahŕňa celkové náklady na budovu a jej prevádzku počas celého obdobia životnosti, kde sú zahrnuté nielen priame náklady na obstaranie investície, ale aj náklady spojené s prevádzkou/údržbou, opravami, prestavbou, obnovou a nakoniec s likvidáciou, ako aj náklady spojené s obmedzením alebo prerušením prevádzky z dôvodov uvedených vyššie.

Je logické, že výstavba, ktorá sa vyznačuje kratšou potrebou ťažkej techniky a zariadenia na stavenisku, minimalizáciou odpadov, nezávislosťou od poveternostných podmienok a minimalizáciou prestojov atď., bude v priamych nákladoch na obstaranie úspornejšia. Modulárna stavba je v tomto prípade nákladovo efektívnejšia ako akýkoľvek iný spôsob výstavby, pretože ju je možné ľahko pristaviť, prestavať, zmeniť, zmenšiť, presťahovať a jednoducho demontovať, recyklovať alebo zlikvidovať.

Modulárna výstavba je víziou stavania v celej Európe a firma, ktorá už dnes pôsobí na Slovensku a v Maďarsku a expanduje do ďalších európskych štátov, sa zameriava na kvalitu materiálov, profesionálne vyhotovenie a spoľahlivé fungovanie svojich stavieb. Modulárne domy sú celoročne obývateľné, skolaudovateľné a môžu byť financované hypotekárnym úverom. Modulárna stavba je určená nielen pre bývanie, ale aj pre občianske stavby, kancelárie, škôlky, rekreačné objekty a podobne. Jej najväčšou výhodou je mobilita, variabilita, cenová dostupnosť, kvalitné moderné prevedenie a celková rýchlosť výstavby.

ModulX